Polityka prywatności i ciasteczek (cookies)

Definicje

Poniżej znajdują się definicje terminów, które będą używane w dalszej części polityki prywatności:

 • RODO / GDPR – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Portal – serwis internetowy woodform.pl (wraz ze wszystkimi aliasami i poddomenami wskazującymi na niego) dostępny domyślnie w formie szyfrowanej SSL, jak i w przypadku braku możliwości technicznych w postaci nieszyfrowanej. W skład portalu wchodzą wszystkie świadczone za jego pośrednictwem usługi on-line.
 • Cookies – małe pliki zapisywane w pamięci i na dysku Twojego urządzenia poprzez przeglądarkę, które służą przechowywaniu tymczasowych informacji i ustawień. Proszę przeczytaj naszą Politykę Cookies aby dowiedzieć się szczegółów o tym w jaki sposób z nich korzystamy i jakie przysługują Panu/Pani prawa.
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 • Serwis – strona internetowa wraz ze wszystkimi podstronami i poddomenami oraz usługami oferowanymi.
 • Regulamin – regulamin sprzedaży usług oraz regulamin korzystania z serwisu, a także regulaminy organizowanych imprez
 • Przetwarzanie – dokonywane przez nas operacje na Danych Osobowych. Przez Przetwarzanie rozumiemy między innymi czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie Danych Osobowych.

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu funkcjonującego pod adresem URL woodform.pl a także przetwarzania danych osobowych w zakresie kontaktu z administratorem jak i wszystkich czynności, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest właściciel marki WOODFORM, firm PLEXIFORM DISPLAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie (81-873) przy ul. Wyspiańskiego 3, KRS 0000157345, NIP 5212904683, REGON 012110908.
 3. Z Administratorem można się skontaktować poprzez pocztę tradycyjną lub wysyłając email na adres iod@woodform.pl
 4. Administrator wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej
 • Prowadzenia rejestracji rozmów z Centrum Obsługi Klienta
 • Obsługi sprzedaży i dostawy towarów
 • Obsługi serwisu posprzedażnego
 • Realizacji zamówionych usług
 • Windykacji należności
 • Prezentacji oferty lub informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • operatorzy systemów IT przedsiębiorstwa
 • kurierzy
 • operatorzy pocztowi
 • kancelarie prawne i windykatorzy
 • organy publiczne
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celów przetwarzania danych
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez Pana/Panią ze Spółką (jeżeli do zawarcia takiej umowy rzeczywiście doszło), a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli jest Pan/Pani reprezentantem spółki prawa handlowego zmierzającej do zawarcia umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez Pana/Panią ze Spółką (jeżeli do zawarcia takiej umowy rzeczywiście doszło), a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń W odniesieniu do pewnych kategorii danych zbieranych w celu realizacji umowy lub komunikacji, Administrator przetwarza dane osobowe:

 • Nie dłużej niż 3 lata od ostatniego kontaktu e-mail w przypadku korespondencji e-mail
 • Nie dłużej niż 5 lat w przypadku komunikacji telefonicznej
 • Nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu w odniesieniu do informacji o osobach kontaktowych pełniących wskazane funkcje w Twoim przedsiębiorstwie
 • Nie dłużej niż wymagane jest to odrębnymi przepisami w przypadku umów cywilno-prawnych

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących (art. 15 RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym) z wyjątkiem danych, których przetwarzanie regulowane jest odrębnymi przepisami prawa (art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • sprzeciwu (art. 21 RODO),
 • oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie (art. 7 ust. 3 RODO).

Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu, komunikacji za pomocą środków elektronicznych czy przygotowania i realizacji umów. W stosunku do Pana/Pani mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Dane osobowe mogą być przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Dotyczy to korzystania z usług serwisów, które znajdują się poza teren Unii Europejskiej. Dokładamy jednak wszystkich starań, aby minimalizować tego typu sytuacje.

Formularze i strony internetowe

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 5. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz dochodzenia praw Administratora jak i firmy hostującej serwis w przypadku naruszeń czy działań niezgodnych z prawem.
 6. Dane podane w formularzach zgłoszenia na wydarzenie podawane są dobrowolnie, lecz są niezbędne do wykonania usługi.
 7. Dane podane w umowach i kwestionariuszach kontaktowych są dobrowolne, lecz są niezbędne do wykonania usługi

Działania marketingowe

 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Administrator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 4. Administrator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 10. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: