INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza informacja skierowana jest do przedstawicieli kontrahentów oraz podmiotów utrzymujących relację za pośrednictwem strony internetowej www.woodform.pl z właścicielem marki WOODFORM, firmą PLEXIFORM DISPLAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie (81-873) przy ul. Wyspiańskiego 3, KRS 0000420163, REGON 221662589, NIP 5851464481

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PLEXIFORM DISPLAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Sopocie (81-873). ul. Wyspiańskiego 3 („Administrator”).

2. Kontakt

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

a) korespondencyjnie na adres wskazany powyżej;

b) elektronicznie na adres e-mail:iod@woodform.pl

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych z prowadzoną przez nią działalnością, wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych, sprawozdawczych, dotyczących przechowywania określonej dokumentacji, przeciwdziałanie nadużyciom (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

b) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in.: marketing produktów i usług Spółki, zarządzanie relacjami z kontrahentami, wykonywanie umów, bieżąca korespondencja monitorowanie i poprawa jakości usług świadczonych przez Spółkę, ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń, przeciwdziałanie nadużyciom, obowiązki raportowe i sprawozdawcze Spółki (wewnętrzne i zewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz udzielenie informacji lub odpowiedzi na pytania w przypadku osób korzystających z infolinii (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator może udostępniać dane osobowe następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. urząd skarbowy, policja, sądy;

b) podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym w ramach grupy kapitałowej, do której należy Administrator, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych, jak również w przypadku realizacji innych prawnie uzasadnionych wewnętrznych celów administracyjnych tej grupy;

c) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług informatycznych, archiwizacyjnych, kurierskich, prawnych, windykacyjnych.

5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Spółka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów oraz osób korzystających z infolinii będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od chwili zebrania danych.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora osobom, których te dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) w przypadkach wskazanych w RODO;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi realizację celów przetwarzania wskazanych w niniejszej informacji, w szczególności kontakt z osobą, której dane dotyczą, a co za tym idzie z kontrahentem Administratora.